Faglig tilgang

Terapeutiske referencerammer

 

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, og arbejder efter de etiske principper for nordiske psykologer, herunder regler om tavshedspligt.

 

For at sikre at behandingsforløbet skræddersys, så det matcher netop dine behov, arbejder jeg eklektisk, dvs. jeg trækker på viden og erfaring fra de forskellige terapeutiske referencerammer, jeg er efteruddannet i. 

Nedenfor finder du en kort introduktion til de behandlingsmetoder, jeg i større eller mindre omfang benytter i behandlingsforløbet. 

 

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en pædagogisk metode, som er baseret på et respektfuldt, positivt og ligeværdigt menneskesyn, hvor grundtanken er, at du er eksperten i dit eget liv, og jeg som psykolog er ekspert på en række metoder, som kan medvirke til dels at få øje på, dels at ændre kedelige mønstre og onde cirkler. De centrale elementer er fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd samt brugen af konkrete teknikker. Den kognitive metode tilgodeser dine krav i flere henseender: metoden er medhjælpende til at reducere forvirring, den er let at forstå, og de aktuelle faktorer, som skaber, vedligeholder og forstærker symptomerne samt problemløsning i nuet, har forrang over analyser af fortiden.

 

Hovedformålet med kognitiv terapi er at afhjælpe følelsesmæssig lidelse og at ændre uhensigtsmæssig adfærd, og terapien har derfor både fokus på, hvad du tænker om dig selv og dine udfordringer (kognition) og på måden du handler/reagerer på. I kognitiv terapi arbejder vi således med at identificere de tanker og den adfærd, som holder dig fast i det, som er svært, mens vi samtidig arbejder med at skabe forandring via læring af nye tanke- og adfærdsmønstre. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser og at hjælpe dig videre gennem viden og en række konkrete redskaber.

 

Der gives ofte ”ugeopgaver", det vil sige øvelser og konkrete teknikker, som du skal udføre mellem sessionerne. Disse opgaver giver mulighed for, at du afprøver de nye måder at tænke og handle på i dagligdagssituationer og opnår nye erfaringer.

 

Kognitiv terapi er en korttidsterapi, og et forløb kan variere afhængig af hvilken problematik, der arbejdes med og hvilken mål, du har. I starten vil sessionerne som regel aftales med en ca. en uges mellemrum, da fokus her er på dels identificering af tanker, følelser og adfærd samt indlæring af forskellige teknikker, som kræver en jævnlig opfølgning og vedligeholdelse. Identifikation af dine problemer og mål er altid udgangspunktet i starten af behandlingsforløbet, så vi sikrer, at behandlingen tager udgangspunkt i lige netop de udfordringer, som du vurderer er de vigtigste. Tilbagefaldsforebyggelse er en endvidere fast bestanddel, når det terapeutiske forløb er ved at være færdigt. Her vurderes det, hvad du har lært igennem forløbet, og der lægges en plan for, hvad du skal gøre, hvis du oplever, at den gamle måde at tænke og handle på kommer tilbage.

Kognitiv terapi er en metode, som er nøje undersøgt og som anbefales på baggrund af danske og internationale forskningsstudier.

 

Dialektisk adfærdsterapi

Dialektisk adfærdsterapi er en intensiv behandlingsform, der betoner betydningen af vanskeligheder med at regulere følelser og adfærd, og hvor psykisk lidelse anses som en konsekvens af følelsesmæssig dysregulering eller som forsøg på at håndtere følelsesmæssig dysregulering. Der tages udgangspunkt i dialektisk og biosocial teori, som retter fokus mod et samspil af flere faktorer under udvikling. Disse faktorer er biologisk disposition, et overfølsomt og overreagerende følelsesmæssigt reaktionssystem, manglende evne til at regulere de deraf stærke følelser og omgivelserne.

Det centrale mål i DAT er at ændre uhensigtsmæssige og ineffektive mønstre i adfærd, tanker og følelser. Til det skal du bruge færdigheder, som du lærer undervejs i behandlingsforløbet, hvor du også lærer en balance mellem at acceptere og forandre følelser og problemer.

 

Hvad betyder dialektisk adfærdsterapi?

 • Dialektisk betyder, at to modsatrettede ideer kan være sande på samme tid. Verden er ikke sort – hvid eller alt – intet og der er er altid mere end en løsning på et problem. Hvad der giver mening og opfattes som en sandhed ændrer sig over tid.
 • Adfærd er dine handlinger. Adfærd henviser til, at hvis du skal ændre ting, er det ikke nok kun at forstå tingene i sig selv. Du må også forandre dig selv og forandre dit forhold til dem, som er omkring dig.
 • Terapi henviser til en målrettet forandring af mennesker efter en godkendt teori og metode, som man indenfor psykologien har kendskab til hjælper.


I dialektisk adfærdsterapi tror man på:

 • At du gør det så godt, du kan.
 • At du har lyst til at gøre det bedre.
 • At du må prøve mere og mere.
 • At selvom det ikke er din skyld, så må du alligevel løse dine problemer.
 • At du kan lære nye måder at gøre tingene på.
 • At der ikke findes et facit.
 • At du ikke kan fejle.

 

 Hvad kan du lære i dialektisk adfærdsterapi?

 • Opmærksomhedsfærdigheder lærer dig at øge din ikke-dømmende bevidsthed i nuet og at iagttage og beskrive dig selv og dine omgivelser. Færdighederne er virksomme i sig selv, og danner samtidig grundlaget for og understøtter de øvrige færdigheder.
 • Hold-ud-færdigheder lærer dig at tolerere vanskelige situationer og følelsesmæssig smerte uden at gøre det værre ved at undvige disse følelser ved eksempelvis selvskadende adfærd. Der er tale om to forskellige slags hold-ud-færdigheder: krisefærdigheder og acceptfærdigheder.
 • I modulet ’At finde den gyldne middelvej’ lærer du om dialektik og om at finde balancen mellem accept og forandring. Du lærer også om validering af dig selv og af andre i forhold til følelser, tanker og adfærd samt om strategier for adfærdsforandringer.
 • Færdigheder i følelsesregulering lærer dig at iagttage, beskrive og regulere stærke følelser samt at handle modsat følelsens impuls til adfærd. Du lærer også at genere flere positive følelser på kort og på langt sigt, hvilket reducerer sårbarhed overfor følelsestænkning.
 • Relationsfærdigheder øger din sikkerhed og selvrespekt i samspillet med andre, og lærer dig at identificere dine ønsker og at blive mere effektiv i forhold til at nå dine mål. Færdighederne er forudsætning for at styrke aktuelle relationer og oprette nye.

 

Narrativ terapi

Narrativ terapi forstår et menneskes liv som skabt af narrativer, og narrativer betyder fortællinger eller historier. Disse fortællinger skabes mellem mennesker, og derfor ses mennesker ikke som individer, der kan forstås isoleret fra omverdenen.

Gennem de mange fortællinger, vi har om selv og vores liv, skaber vi vores identitet. Det er de dominerende fortællinger i samfundet, i vores kultur og i vores omgangskreds, der påvirker os, og vi skaber mening i vores liv i kraft af de livsfortællinger, vi fortæller til os selv og andre. Vi bliver altså til som mennesker i kraft af vores egne og andres fortællinger om os selv og vores liv. Sammen skaber vi således verden gennem vores måde at tale om den på.

 

Fortællingerne har afgørende betydning for, hvordan vi er sammen med andre mennesker, for vores selvopfattelse og for vores forståelse af verden. De fortællinger, som vi hyppigt fortæller, kan blive dominerende i vores liv. Men de kan blive en udfordring, hvis de hindrer os i at leve det liv, vi ønsker os. F.eks. hvis vi er meget selvkritiske i vores fortællinger om, hvem vi er. Din livshistorie er således i fokus, og det betones, at selvom du kan føle dig som problemet, så er du ikke problemet. Ved at beskrive en oplevelse som problematisk, definerer vi, at oplevelsen er et problem. Når vi definerer noget som problematisk, bunder det i nogle måske usagte værdier (som vi ikke nødvendigvis selv er bevidst om), der fortæller os, at det er et problem. Det vigtige er, hvilke værdier du tror på og ønsker at leve sit liv efter.

Terapien hjælper dig til at adskille dig selv fra problemet, hvilket kaldes eksternalisering. Forudsætningen for eksternalisering er, at du ved at bruge et andet sprog i din fortælling får nuanceret din oplevelse og beskrivelse af dig selv og dine relationer. Sproget er fundamentalt i fortællinger og er derfor et vigtigt aspekt i terapiformen. Måden, du taler om dig selv og dine udfordringer på, farver både din egen selvopfattelse, og hvordan andre opfatter dig. Sprogbrugen er således også med til at skabe og fastholde udfordringer. Ved eksternaliseringen kan du betragte problemet som noget udenfor dig selv.

 

Forandring kan opnås ved at fokusere på alternative fortællinger eller ved at ændre de eksisterende, dominerende fortællinger. De

er ligesom de oprindelige fortællinger socialt konstrueret, og er derfor ikke mere sande end de andre. Det handler ikke om at negligere nogle fortællinger, men om at styrke andre.

 

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi betegner et bredt terapeutisk område, som tager afsæt i eksistentiel filosofi og eksistentiel psykologi. Terapiformen har fokus på eksistentielle spørgsmål og eksistentielle problemstillinger som kan opstå som følge af sorg eller andre livskriser i menneskers liv. Eksistentiel terapis overordnede fokus er på din oplevelse af din plads i verden. Igennem livet konfronteres vi med eksistentielle vilkår og spørgsmål som fx angst, frihed og fremmedgørelse. Vi kan ligeledes savne mening og føles os isolerede eller ensomme. Vi kan opleve meningsløshed, og føle at vi mangler en retning i livet. Terapiens formål er, at du opnår at blive bevidst om, hvorfor du ser og opfatter dig selv, som du gør. Der er fokus på at udforske oplevelser og erfaringer, samt på dine værdier, antagelser, adfærd og følelser. I terapien undersøges følelsernes betydning for dig, og du hjælpes til at mærke eller opdage følelser, som du måske ikke har givet dig selv lov til at mærke.

 

Terapiens formål er, at du opnår at blive bevidst om, hvorfor du ser og opfatter dig selv, som du gør. Der er fokus på at udforske oplevelser og erfaringer, samt på dine værdier, antagelser, adfærd og følelser. I terapien undersøges følelsernes betydning for dig, og du hjælpes til at mærke eller opdage følelser, som du måske ikke har givet dig selv lov til at mærke.

I eksistentiel terapi skal din egen oplevelse af det at være til således have lov at fylde og være i centrum. Jeg støtter dig i at opnå større selvindsigt og tilfredshed med dit liv – og i at træffe valg og tage ansvar for dem. Du mødes som det hele menneske, du er. Hvad der er bedst for dig, er ikke på forhånd defineret, og det vigtige er ikke at finde løsninger og forklaringer. Men terapeuten kan hjælpe dig med at nuancere dine oplevelser og undersøge forskellige tolkninger af dem, så du kan være i og leve med svære hændelser. Formålet er, at du hjælpes til at hvile mere i dine egne værdier og i din egen retning i livet, selvom det kan føles dilemmafyldt.